ప్రణయాభాస

మెలికల ముగ్గు సొంపులా నీ తనూ సౌదామని

నీల నేత్రాకాశంలో తళుక్‌మని మాయమైనా

శిలా సదృశ మనంలో శాశ్వత ముద్ర వడింది

యెడారి గుండెలో

తొలకరి వానజల్లు కురిపించిన

మబ్బుతునకవే నువ్వు

ఆ అంగుళులేమి ఆ కాకలి స్వరమేమి

మంజీర పరీవృత పదయుగళమేమి

అబ్బా …!

నీ పారదర్శ కంఠసీమలో నా రాతి మనసు కరిగి

మృదుస్తనమండల్యాంతరనాళకుహరంలోకి ప్రవహిస్తుంటే

… … …

… … …

ఒద్దు

లావణ్యలత పరివేష్టించడానికి

విద్యుదాఘాతాన్ని చేరొద్దు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: