ఆడపిల్లయి ఉంటే ఎంత బాగుండునో…

హర్షిణి కాదు హర్షుడు

పాపాయే కావాలని ఇంటావిడ ఎంతనుకున్నా రెండోసారీ బాబే పుడితే మరేం చేసేది…!

Advertisements

10 Comments (+add yours?)

 1. కొత్తావకాయ
  Mar 08, 2012 @ 06:14:47

  🙂 హర్ష వర్థనుడా?

  Reply

 2. kastephale
  Mar 08, 2012 @ 10:03:34

  next time better luck.

  Reply

 3. Phaneendra
  Mar 09, 2012 @ 07:38:29

  ఇంక చాలు సార్….

  Reply

 4. bhaskararamireddy
  Mar 09, 2012 @ 10:59:00

  హర్షుడు ఎంత అమాయకంగా వున్నాడో.

  Reply

 5. Sowmya
  Mar 27, 2012 @ 22:58:00

  భలే ముద్దుగా ఉన్నాడండీ!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: